Commit 7348bc33 authored by Tu, Beiyu's avatar Tu, Beiyu
Browse files

Upload New File

parent 30765296
; Fri, 5 Nov 2021, 11:42
name = chr9-axb
popt = DH
nloc = 10
nind = 151
MAMY_chr09_48521327 {0} ; 24, 0.000 cM
aaabb aabaa baaba -aaba aaaab a-abb a-abb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aaaab baaab abbaa
bbaa- aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaaba ababb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_45304698 {0} ; 23, 1.378 cM
-aabb aabaa baaba baaba aaaab a-abb a-abb baabb -bbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aaaab baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb ababb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_43906145 {0} ; 22, 1.383 cM
aaabb aabaa baaba baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa -baba aaaab baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb a-abb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_24390912 {0} ; 13, 1.383 cM
aaabb aabaa baaba baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aa--b baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb ababb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_19236109 {0} ; 11, 1.383 cM
aaabb aabaa baaba baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aa--b baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb ababb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_17131301 {0} ; 10, 1.388 cM
aaabb aabaa baa-a baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aaaab baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb ababb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_11613475 {0} ; 6, 2.073 cM
aaabb aabaa baaba baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aaaab baabb abbaa
bbaaa aaaba babba ababa bbbaa bbaaa aaabb abbbb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_11580952 {0} ; 5, 2.076 cM
aaabb aabaa baaba baaba aaaab aaabb ababb baabb abbaa aabab
aaaaa abaaa aaaaa aabaa abbab babaa ababa aaaab baabb abbaa
bbaaa aaab- bab-a ababa bbbaa bbaaa aaabb abbbb abbba aabaa
a
MAMY_chr09_7358681 {0} ; 4, 10.729 cM
aaab- aabaa baa-a -aaaa aaaaa aaabb a-abb baaba abbaa aabab
aaaa- abaaa aaaba aabaa abbab babaa ababa aaaab baabb aaaaa
b-aaa aba-a aabba ababa bbbaa a-aaa aaaa- abbab abbba a-baa
a
MAMY_chr09_4738499 {1} ; 2, 77.883 cM
-bbaa baaba baab- -abaa abbba baaba aaaaa bbbaa babbb baaaa
bbb-b abaab aabbb babab bbbba baabb abaab aba-a bbaba baaba
abbab abbbb aaaba bbabb baaba aa-bb ba-a- babaa bbbab b-abb
a
locus numbers:
24 MAMY_chr09_48521327
23 MAMY_chr09_45304698
22 MAMY_chr09_43906145
13 MAMY_chr09_24390912
11 MAMY_chr09_19236109
10 MAMY_chr09_17131301
6 MAMY_chr09_11613475
5 MAMY_chr09_11580952
4 MAMY_chr09_7358681
2 MAMY_chr09_4738499
individual coding:
1 chr9_001
2 chr9_002
3 chr9_003
4 chr9_004
5 chr9_005
6 chr9_006
7 chr9_007
8 chr9_008
9 chr9_009
10 chr9_010
11 chr9_011
12 chr9_012
13 chr9_013
14 chr9_014
15 chr9_015
16 chr9_016
17 chr9_017
18 chr9_018
19 chr9_019
20 chr9_020
21 chr9_021
22 chr9_022
23 chr9_023
24 chr9_024
25 chr9_025
26 chr9_026
27 chr9_027
28 chr9_028
29 chr9_029
30 chr9_030
31 chr9_031
32 chr9_032
33 chr9_033
34 chr9_034
35 chr9_035
36 chr9_036
37 chr9_037
38 chr9_038
39 chr9_039
40 chr9_040
41 chr9_041
42 chr9_042
43 chr9_043
44 chr9_044
45 chr9_045
46 chr9_046
47 chr9_047
48 chr9_048
49 chr9_049
50 chr9_050
51 chr9_051
52 chr9_052
53 chr9_053
54 chr9_054
55 chr9_055
56 chr9_056
57 chr9_057
58 chr9_058
59 chr9_059
60 chr9_060
61 chr9_061
62 chr9_062
63 chr9_063
64 chr9_064
65 chr9_065
66 chr9_066
67 chr9_067
68 chr9_068
69 chr9_069
70 chr9_070
71 chr9_071
72 chr9_072
73 chr9_073
74 chr9_074
75 chr9_075
76 chr9_076
77 chr9_077
78 chr9_078
79 chr9_079
80 chr9_080
81 chr9_081
82 chr9_082
83 chr9_083
84 chr9_084
85 chr9_085
86 chr9_086
87 chr9_087
88 chr9_088
89 chr9_089
90 chr9_090
91 chr9_091
92 chr9_092
93 chr9_093
94 chr9_094
95 chr9_095
96 chr9_096
97 chr9_097
98 chr9_098
99 chr9_099
100 chr9_100
101 chr9_101
102 chr9_102
103 chr9_103
104 chr9_104
105 chr9_105
106 chr9_106
107 chr9_107
108 chr9_108
109 chr9_109
110 chr9_110
111 chr9_111
112 chr9_112
113 chr9_113
114 chr9_114
115 chr9_115
116 chr9_116
117 chr9_117
118 chr9_118
119 chr9_119
120 chr9_120
121 chr9_121
122 chr9_122
123 chr9_123
124 chr9_124
125 chr9_125
126 chr9_126
127 chr9_127
128 chr9_128
129 chr9_129
130 chr9_130
131 chr9_131
132 chr9_132
133 chr9_133
134 chr9_134
135 chr9_135
136 chr9_136
137 chr9_137
138 chr9_138
139 chr9_139
140 chr9_140
141 chr9_141
142 chr9_142
143 chr9_143
144 chr9_144
145 chr9_145
146 chr9_146
147 chr9_147
148 chr9_148
149 chr9_149
150 chr9_150
151 chr9_151
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment