Commit ca28d44b authored by Luís de Sousa's avatar Luís de Sousa

Made Readme more legible.

parent 7b8e3683
Hierbij de files voor de virtuele tour
De bestanden staan geordend zoals ze op mijn machine werken
Plaatsen waar het pad mogelijk aangepast moet worden:
-www/assets/js/tour.js :
regel 17 -21 (Het pad van de links wanneer op de icoontjes wordt geklikt)
regel 28,29,30,31,32: img src (Het pad naar de icoontjes in de tour)
De links worden opgebouwd door het basis pad zoals in tour.js te koppelen aan de url per icoontje zoals in www/assets/tour/leuven_tour.json staat.
De gebruikte pdf-en staan in de folder www/assets/pdf.
De gebruikte video’s staan in de folder www/assets/video.
De foto’s van de objecten in de vitrinekasten en de foto’s van de panelen staan in www/images.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment