Commit 80c1a58d authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

original scripts van HM

parent 69cfb161
......@@ -19,7 +19,7 @@ print("started @ {0}".format(t0.strftime("%Y%m%d%H%M%S")))
env.overwriteOutput = True
env.parallelProcessingFactor = "50%"
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
env.scratchWorkspace = "G:\\Temp\\Temp.gdb"
env.scratchWorkspace = "c:\\apps\\temp_geodata\\scratch.gdb"
'''Set processing extent. Several extents that can be used while testing the script'''
#Netherlands
......
......@@ -28,20 +28,20 @@ datelabel = datelabel.replace(" ", "time")
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
'''Definieer een aantal environment variabelen en directories voor tijdelijke output'''
env.scratchWorkspace = "G:\\Temp\\Temp.gdb"
temp_dir = "C:\\apps\\scratch.gdb"
env.scratchWorkspace = "c:\\apps\\temp_geodata\\scratch.gdb"
temp_dir = "C:\\apps\\temp_geodata\\scratch.gdb"
# Extent voor heel Nederland
env.extent = "10000 300000 280000 625000"
# Extent voor testgebied
#env.extent = "26000, 384000, 42000, 395000"
mask = "W:\\Landschapsmonitor\\LM_Coderingen.gdb\\mask_nl"
mask = "W:\\PROJECTS\\Landschapsmonitor\\Openheid\\c_viewscape_input\\coderingen_en_mask\\LM_Coderingen.gdb\\mask_nl"
env.mask = mask
env.parallelProcessingFactor = "50%"
env.overwriteOutput = True
'''Definieer pad voor input'''
in_pad = "C:\\apps\\LM_BasisRasters.gdb"
in_pad = "C:\\apps\\temp_geodata\\openheid\\LM_BasisRasters.gdb"
'''Input voor 2018'''
##year = "2018"
......@@ -51,35 +51,37 @@ in_pad = "C:\\apps\\LM_BasisRasters.gdb"
'''Input voor 2019'''
year = "2019"
bebouwing = in_pad+"\\LM_Bebouwing_Monitoringsbron"+year+"_time20200702101841"
lijnvormig = in_pad+"\\Top10_Lijn_TOP10NL_"+year+"_Sep_time20200626152231"
terrein = in_pad+"\\Top10_Terrein_TOP10NL_"+year+"_Sep_time20200626152231"
bebouwing = in_pad+"\\LM_Bebouwing_Monitoringsbron"+year+"_time20200812120927"
lijnvormig = in_pad+"\\Top10_Lijn_TOP10NL_"+year+"_Sep_time20200812120927"
terrein = in_pad+"\\Top10_Terrein_TOP10NL_"+year+"_Sep_time20200812120927"
'''Definieer locaties voor output'''
out_root = "c:\\apps\\Landschapsmonitor" # Hier wordt bij elke run een nieuwe gdb aangemaakt waarin de output komt.
out_root = "c:\\apps\\temp_geodata\\openheid" # Hier wordt bij elke run een nieuwe gdb aangemaakt waarin de output komt.
print("creating gdb")
newgdb = "Blocking_"+year+"_"+datelabel
arcpy.CreateFileGDB_management(out_root, newgdb)
out_raster_pad = out_root+"\\"+newgdb+".gdb"
out_flt_pad = "c:\\apps\\Landschapsmonitor\\FLTs4ViewScape"
out_flt_pad = "c:\\apps\\temp_geodata\\openheid\\flts"
print("created", out_raster_pad)
'''Hier begint het feitelijke rekenwerk aan de drie input-rasrers'''
'''Er wordt vanuitgegaan dat alle waardes groter dan nul zichtbelemmerende objecten vertegenwoordigen'''
# De 'Raster(naam) > 0' levert een 0 (False) of 1 (True) op. Die worden geaggregeerd met een factor 10 op basis van SUM (default) en vermenigvuldigd met
# 6,25 als maat voor de oppervlakte in de cel of met 2,5 als maat voor de lengte in de cel.
print("Finding linear elements")
lijngroen_nd = 2.5*(Aggregate((Raster(lijnvormig) > 0), 10))
lijngroen = Con(IsNull(lijngroen_nd), 0, lijngroen_nd) #Vervang alle NoData door een 0 (nul).
lijngroen.save(out_raster_pad+"\\Lijngroen")
print("Finding 'forests'")
vlkgroen_nd = 6.25*(Aggregate((Raster(terrein) > 0), 10))
vlkgroen = Con(IsNull(vlkgroen_nd), 0, vlkgroen_nd) #Vervang alle NoData door een 0 (nul).
vlkgroen.save(out_raster_pad+"\\VlakGroen")
print("Finding built up area")
vlkrood_nd = 6.25*(Aggregate((Raster(bebouwing) > 0), 10))
vlkrood = Con(IsNull(vlkrood_nd), 0, vlkrood_nd) #Vervang alle NoData door een 0 (nul).
vlkrood.save(out_raster_pad+"\\VlakRood")
print("Finding linear elements")
lijngroen_nd = 2.5*(Aggregate((Raster(lijnvormig) > 0), 10))
lijngroen = Con(IsNull(lijngroen_nd), 0, lijngroen_nd) #Vervang alle NoData door een 0 (nul).
lijngroen.save(out_raster_pad+"\\Lijngroen")
# Voor elke cel wordt bepaald hoeveel 'groen' of 'rood' er maximaal wordt aangetroffen in een omgeving van drie bij drie cellen. Dit is nodig om cellen
# grenzend aan volledig gevulde cellen (bijvoorbeeld cellen aan een bosrand) anders te behandelen dan cellen in 'het open veld'.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment