Commit 15ef8932 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Add example ReadMe file

parent 78cd2e27
Metadata voor
LU_scenarioA_WEnR_20200528.flt
LU_scenarioA_WEnR_20200528.hdr
Gemaakt
Hans Roelofsen, Wageningen Environmental Research, team Biodiversiteit & Beleid
dd 28 mei 2020. Gemaakt als onderdeel van WEnR project 'Evaluatie van de Leefomgevingsverkenning'
Omschrijving
Dit bestand bevat landgebruikscategorieen voor heel Nederland zoals omschreven in scenario A.
Totstandkoming
Deze kaart is gebasseerd op:
1) TOP10NL, april 2020: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl
2) Natuurbeheerplan 2020: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kaarten-provincies-bekijken/
Zie voor analysestappen: https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/tree/master/sample/voorbeeld.py
Legenda
Categorie <-> Pixelwaarde
Non-perennial plants 1
Perennial plants 2
Greenhouses 3
Meadows (grazing) 4
Bushes and hedges bordering fields 5
Dunes with permanent vegetation 11
Active coastal dunes 12
Beach 13
Deciduous forest 21
Coniferous forest 22
Mixed forest 23
Heath land 24
Inland dunes 25
Fresh water wetland 26
(semi) Natural grassland 27
Public green space 28
Other unpaved terrain 29
River flood basin 31
Salt marsh 32
Residential area 41
Roads - other 45
Sea 51
Lakes and ponds 52
Rivers and streams 53
Technische Specificaties
Size is 11200, 13000
Origin = (0.000000000000000,625000.000000000000000)
Pixel Size = (25.000000000000000,-25.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.000, 625000.000)
Lower Left ( 0.000, 300000.000)
Upper Right ( 280000.000, 625000.000)
Lower Right ( 280000.000, 300000.000)
Center ( 140000.000, 462500.000)
Band 1 Block=11200x1 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
NoData Value=-9999
Meer info
Contact Hans Roelofsen: https://research.wur.nl/en/persons/hans-roelofsen
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment