Commit 1701f53d authored by roelo008's avatar roelo008
Browse files

Merge branch 'master' of git.wur.nl:roelo008/mnp-utilities

parents f7ae7138 1cda23b7
......@@ -20,8 +20,10 @@ De Beheertypenkaart beschrijft de **biotische** omstandigheden, de overige kaart
Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten. Kaarten die geen onderdeel zijn van het scenario blijven natuurlijk wel verreist om MNP te draaien. Hiervoor zijn standaardkaarten beschikbaar. Overleg met het WEnR MNP team hierover.
#### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten
De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenario-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen. De figuren hieronder illustreren de verreisten van MNP omtrent de invoerkaarten.
![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.jpg)
![MNP rekent alleen voor cellen met volledige informatie](docs/images/mnp_valid_cells.jpg)
#### Volg de tech-specs
......@@ -33,14 +35,15 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
* Aantal rijen en kolommen
* 130.000 x 112.000 voor 2.5m pixelgrootte
* 13.000 x 11.200 voor 25m pixelgrootte
* Extent in m volgens [RD-New](https://zakelijk.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting):
* Extent in m volgens [RD-New](https://zakelijk.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting) (zie figuur hieronder):
* links: 0
* onder: 300.000
* rechts: 280.000
* boven: 625.000
![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.jpg)
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: **`<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`**: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
#### Zonder Metadata geen data
Elke scenariokaart **moet** vergezeld gaan van metadata waarin wordt beschreven:
* bestandsnamen van de kaart
......@@ -51,6 +54,8 @@ Elke scenariokaart **moet** vergezeld gaan van metadata waarin wordt beschreven:
* technische details (gebruik hiervoor bijvoorbeeld [gdalinfo](https://gdal.org/programs/gdalinfo.html#gdalinfo))
* contactgegevens
Zie [hier](https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/blob/master/docs/demo_README.txt) voor een voorbeeld van een ReadMe bestand.
#### Respecteer abiotische wetmatigheden
Bij voorkeur geven de kaarten tezamen een realistisch en plausibel beeld van de standplaats. Dat betekent bijvoorbeeld dat een moerasachtige vegetatie in de beheertypenkaart weerspiegeld wordt met een lage waarde in de GVG kaart. MNP controleert niet of dit soort abiotische wetmatigheden worden gerespecteerd, maar zal als uitkomst hebben dat dit soort plekken geen geschikte leefgebieden zijn voor de soorten waar het waarschijnlijk om te doen was.
#### Gebruik de juiste bouwstenen voor de beheertypenkaart
......@@ -61,17 +66,20 @@ Verschillende categorisaties zijn mogelijk om natuur in Nederland te beschrijven
N-, -L en A- typen worden gezamenlijk aangeduid als: '*beheertypen*'. Beheertypen worden geïdentificeerd met een alfanumerieke code en een naam, bijvoorbeeld [`N03.01 Beek en Bron`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n03-beken-en-bronnen/n03-01-beek-en-bron/).
Sommige beheertypen zijn door WEnR te grof bevonden om op een betrouwbare manier soorten aan te koppelen. Deze zijn daarom verfijnd (ook wel: *neergeschaald*). Neerschaling kan betekenen dat een van de 'Grootschalige, dynamische natuur' typen ([N01](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n01-grootschalige-dynamische-natuur/)) wordt opgedeeld naar de andere beheertypen (zie figuur 1), of dat een beheertype wordt verfijnd tot meerdere, nieuwe, beheertypen (ook wel: *neergeschaalde beheertypen*). Neergeschaalde beheertypen zijn te herkennen aan twee extra cijfers groter dan 0 in de code. Bijvoorbeeld `N05.01.10 Hoogveenbos` en `N05.01.05 Veenmosrietland` zijn neerschalingen van [`N05.01 Moeras`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n05-moerassen/n05-01-moeras/). Voor consistentie in de codering worden originele beheertypencodes aangevuld met twee nullen. Bijvoorbeeld `N03.01 Beek en Bron` wordt genoteerd als `N03.01.00 Beek en Bron`. Tenslotte heeft WEnR de beheertypen aangevuld met W-typen naar eigen ontwerp. Tabel 2 onderaan dit artikel geeft een volledig overzicht.
Sommige beheertypen zijn door WEnR te grof bevonden om op een betrouwbare manier soorten aan te koppelen. Deze zijn daarom verfijnd (ook wel: *neergeschaald*). Neerschaling kan betekenen dat een van de 'Grootschalige, dynamische natuur' typen ([N01](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n01-grootschalige-dynamische-natuur/)) wordt opgedeeld naar de andere beheertypen (zie figuur hieronder), of dat een beheertype wordt verfijnd tot meerdere, nieuwe, beheertypen (ook wel: *neergeschaalde beheertypen*). Neergeschaalde beheertypen zijn te herkennen aan twee extra cijfers groter dan 0 in de code. Bijvoorbeeld `N05.01.10 Hoogveenbos` en `N05.01.05 Veenmosrietland` zijn neerschalingen van [`N05.01 Moeras`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n05-moerassen/n05-01-moeras/). Voor consistentie in de codering worden originele beheertypencodes aangevuld met twee nullen. Bijvoorbeeld `N03.01 Beek en Bron` wordt genoteerd als `N03.01.00 Beek en Bron`. Tenslotte heeft WEnR de beheertypen aangevuld met W-typen naar eigen ontwerp. Tabel 2 onderaan dit artikel geeft een volledig overzicht.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/Voorbeeld_neeraschaling_resized2.jpg)
Grootschalig beheertype N01.04 (oranje, boven) is neergeschaald tot de omliggende beheertypen.
Bij het samenstellen van de Beheertypenkaart voor een scenario **moet** de categorisatie van de neergeschaalde beheertypen worden gebruikt. Beheertypen **mogen** achterwege blijven, maar **mogen niet** worden samengevoegd of opgedeeld. Beheertypen mogen **wel** hernoemd worden middels een alias.
Mits in overleg met WEnR **mag** een nieuw beheertype worden gedefinieerd. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting.
Het is in beginsel **niet** mogelijk om nieuwe beheertypen te definieren, tenzij dit in nauw overleg met WEnR gebeurt. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting. Het figuur hieronder illustreert hoe scenario's vrij zijn om de beheertypen ruimtelijk te herordenen, maar in beginsel niet om nieuwe beheertypen te definieren.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/mnp_bouwstenen.jpg)
De beheertypenkaart bevat een numerieke waarde per pixel. Daarom **moet** er een legenda van de beheertypenkaart worden geleverd waarin de pixelwaardes worden gerelateerd aan de beheertypen. Tabel 1 laat zien hoe deze tabel eruit kan zien.
### Figuur 1 Grootschalige, dynamische beheertypen neergeschaald tot andere beheertypen.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/Voorbeeld_neeraschaling_resized2.jpg)
Grootschalig beheertype N01.04 (oranje, boven) is neergeschaald tot de omliggende beheertypen.
#### Tabel 1
**pixelwaarde in de kaart**|**Beheertype**
......
Metadata voor
LU_scenarioA_WEnR_20200528.flt
LU_scenarioA_WEnR_20200528.hdr
Gemaakt
Hans Roelofsen, Wageningen Environmental Research, team Biodiversiteit & Beleid
dd 28 mei 2020. Gemaakt als onderdeel van WEnR project 'Evaluatie van de Leefomgevingsverkenning'
Omschrijving
Dit bestand bevat landgebruikscategorieen voor heel Nederland zoals omschreven in scenario A.
Totstandkoming
Deze kaart is gebasseerd op:
1) TOP10NL, april 2020: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl
2) Natuurbeheerplan 2020: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kaarten-provincies-bekijken/
Zie voor analysestappen: https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/tree/master/sample/voorbeeld.py
Legenda
Categorie <-> Pixelwaarde
Non-perennial plants 1
Perennial plants 2
Greenhouses 3
Meadows (grazing) 4
Bushes and hedges bordering fields 5
Dunes with permanent vegetation 11
Active coastal dunes 12
Beach 13
Deciduous forest 21
Coniferous forest 22
Mixed forest 23
Heath land 24
Inland dunes 25
Fresh water wetland 26
(semi) Natural grassland 27
Public green space 28
Other unpaved terrain 29
River flood basin 31
Salt marsh 32
Residential area 41
Roads - other 45
Sea 51
Lakes and ponds 52
Rivers and streams 53
Technische Specificaties
Size is 11200, 13000
Origin = (0.000000000000000,625000.000000000000000)
Pixel Size = (25.000000000000000,-25.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.000, 625000.000)
Lower Left ( 0.000, 300000.000)
Upper Right ( 280000.000, 625000.000)
Lower Right ( 280000.000, 300000.000)
Center ( 140000.000, 462500.000)
Band 1 Block=11200x1 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
NoData Value=-9999
Meer info
Contact Hans Roelofsen: https://research.wur.nl/en/persons/hans-roelofsen
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment