Commit 1cda23b7 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update MNP scenario richtlijnen.md

parent c50e2579
......@@ -20,7 +20,7 @@ De Beheertypenkaart beschrijft de **biotische** omstandigheden, de overige kaart
Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten. Kaarten die geen onderdeel zijn van het scenario blijven natuurlijk wel verreist om MNP te draaien. Hiervoor zijn standaardkaarten beschikbaar. Overleg met het WEnR MNP team hierover.
#### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten
De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenario-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen. De figuren hieronder illustreren de verreisten van MNP omtrent de invoerkaarten.
![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.jpg)
......@@ -35,7 +35,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
* Aantal rijen en kolommen
* 130.000 x 112.000 voor 2.5m pixelgrootte
* 13.000 x 11.200 voor 25m pixelgrootte
* Extent in m volgens [RD-New](https://zakelijk.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting):
* Extent in m volgens [RD-New](https://zakelijk.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting) (zie figuur hieronder):
* links: 0
* onder: 300.000
* rechts: 280.000
......@@ -43,7 +43,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.jpg)
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: **`<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`**: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
#### Zonder Metadata geen data
Elke scenariokaart **moet** vergezeld gaan van metadata waarin wordt beschreven:
* bestandsnamen van de kaart
......@@ -66,19 +66,20 @@ Verschillende categorisaties zijn mogelijk om natuur in Nederland te beschrijven
N-, -L en A- typen worden gezamenlijk aangeduid als: '*beheertypen*'. Beheertypen worden geïdentificeerd met een alfanumerieke code en een naam, bijvoorbeeld [`N03.01 Beek en Bron`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n03-beken-en-bronnen/n03-01-beek-en-bron/).
Sommige beheertypen zijn door WEnR te grof bevonden om op een betrouwbare manier soorten aan te koppelen. Deze zijn daarom verfijnd (ook wel: *neergeschaald*). Neerschaling kan betekenen dat een van de 'Grootschalige, dynamische natuur' typen ([N01](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n01-grootschalige-dynamische-natuur/)) wordt opgedeeld naar de andere beheertypen (zie figuur 1), of dat een beheertype wordt verfijnd tot meerdere, nieuwe, beheertypen (ook wel: *neergeschaalde beheertypen*). Neergeschaalde beheertypen zijn te herkennen aan twee extra cijfers groter dan 0 in de code. Bijvoorbeeld `N05.01.10 Hoogveenbos` en `N05.01.05 Veenmosrietland` zijn neerschalingen van [`N05.01 Moeras`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n05-moerassen/n05-01-moeras/). Voor consistentie in de codering worden originele beheertypencodes aangevuld met twee nullen. Bijvoorbeeld `N03.01 Beek en Bron` wordt genoteerd als `N03.01.00 Beek en Bron`. Tenslotte heeft WEnR de beheertypen aangevuld met W-typen naar eigen ontwerp. Tabel 2 onderaan dit artikel geeft een volledig overzicht.
Sommige beheertypen zijn door WEnR te grof bevonden om op een betrouwbare manier soorten aan te koppelen. Deze zijn daarom verfijnd (ook wel: *neergeschaald*). Neerschaling kan betekenen dat een van de 'Grootschalige, dynamische natuur' typen ([N01](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n01-grootschalige-dynamische-natuur/)) wordt opgedeeld naar de andere beheertypen (zie figuur hieronder), of dat een beheertype wordt verfijnd tot meerdere, nieuwe, beheertypen (ook wel: *neergeschaalde beheertypen*). Neergeschaalde beheertypen zijn te herkennen aan twee extra cijfers groter dan 0 in de code. Bijvoorbeeld `N05.01.10 Hoogveenbos` en `N05.01.05 Veenmosrietland` zijn neerschalingen van [`N05.01 Moeras`](https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n05-moerassen/n05-01-moeras/). Voor consistentie in de codering worden originele beheertypencodes aangevuld met twee nullen. Bijvoorbeeld `N03.01 Beek en Bron` wordt genoteerd als `N03.01.00 Beek en Bron`. Tenslotte heeft WEnR de beheertypen aangevuld met W-typen naar eigen ontwerp. Tabel 2 onderaan dit artikel geeft een volledig overzicht.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/Voorbeeld_neeraschaling_resized2.jpg)
Grootschalig beheertype N01.04 (oranje, boven) is neergeschaald tot de omliggende beheertypen.
Bij het samenstellen van de Beheertypenkaart voor een scenario **moet** de categorisatie van de neergeschaalde beheertypen worden gebruikt. Beheertypen **mogen** achterwege blijven, maar **mogen niet** worden samengevoegd of opgedeeld. Beheertypen mogen **wel** hernoemd worden middels een alias.
Het is in beginsel **niet** mogelijk om nieuwe beheertypen te definieren, tenzij dit in nauw overleg met WEnR gebeurt. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting.
Het is in beginsel **niet** mogelijk om nieuwe beheertypen te definieren, tenzij dit in nauw overleg met WEnR gebeurt. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting. Het figuur hieronder illustreert hoe scenario's vrij zijn om de beheertypen ruimtelijk te herordenen, maar in beginsel niet om nieuwe beheertypen te definieren.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/mnp_bouwstenen.jpg)
De beheertypenkaart bevat een numerieke waarde per pixel. Daarom **moet** er een legenda van de beheertypenkaart worden geleverd waarin de pixelwaardes worden gerelateerd aan de beheertypen. Tabel 1 laat zien hoe deze tabel eruit kan zien.
### Figuur 1 Grootschalige, dynamische beheertypen neergeschaald tot andere beheertypen.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/Voorbeeld_neeraschaling_resized2.jpg)
Grootschalig beheertype N01.04 (oranje, boven) is neergeschaald tot de omliggende beheertypen.
#### Tabel 1
**pixelwaarde in de kaart**|**Beheertype**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment