Commit 1fcb8ee4 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update details_nbt_20190730.md

parent da25a297
Hieronder de relatie pixelwaarde, nieuwe beheertypecode, bestaande beheertypecode en beheertypeomschrijving.
Hieronder de relatie pixelwaarde, nieuwe beheertypecode, bestaande beheertypecode en beheertypeomschrijving. Deze tabel heeft betrekking op: `~\qmar\MNP-Balans2019\Neerschalingen_export.gdb\BNL_NS_Grootschalig_OpenDuin_Moeras_20190730time111603_Dominant25m_All` en is mede gebaseerd op `Werkwijze Neerschaling voor Balans 2020 versie2.docx`
**pixelwaarde**|**BT code 20190730**|**BT code nBT2016**|**omschrijving**
---|---|---|---
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment