Commit 3358372d authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

full path to docx

parent bfceb10b
Hieronder de relatie pixelwaarde, nieuwe beheertypecode, bestaande beheertypecode en beheertypeomschrijving. Deze tabel heeft betrekking op: `~\qmar\MNP-Balans2019\Neerschalingen_export.gdb\BNL_NS_Grootschalig_OpenDuin_Moeras_20190730time111603_Dominant25m_All` en is mede gebaseerd op `Werkwijze Neerschaling voor Balans 2020 versie2.docx`
Hieronder de relatie pixelwaarde, nieuwe beheertypecode, bestaande beheertypecode en beheertypeomschrijving. Deze tabel heeft betrekking op: `~\qmar\MNP-Balans2019\Neerschalingen_export.gdb\BNL_NS_Grootschalig_OpenDuin_Moeras_20190730time111603_Dominant25m_All` en is mede gebaseerd op `w:\PROJECTS\QMAR\MNP-SNL-SpatialData\bnl_ns_grootschalig_openduin_moeras_20190730time111603_lookupbtnr_waternh\Werkwijze Neerschaling voor Balans 2020 versie2.docx`
**pixelwaarde**|**BT code 20190730**|**BT code nBT2016**|**omschrijving**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment