Commit 78cd2e27 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update MNP scenario richtlijnen.md again

parent 4d142e6b
......@@ -21,7 +21,9 @@ Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten
#### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten
De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen.
![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.jpg)
![MNP rekent alleen voor cellen met volledige informatie](docs/images/mnp_valid_cells.jpg)
#### Volg de tech-specs
......@@ -38,6 +40,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
* onder: 300.000
* rechts: 280.000
* boven: 625.000
![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.jpg)
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
......@@ -65,7 +68,9 @@ Sommige beheertypen zijn door WEnR te grof bevonden om op een betrouwbare manier
Bij het samenstellen van de Beheertypenkaart voor een scenario **moet** de categorisatie van de neergeschaalde beheertypen worden gebruikt. Beheertypen **mogen** achterwege blijven, maar **mogen niet** worden samengevoegd of opgedeeld. Beheertypen mogen **wel** hernoemd worden middels een alias.
Mits in overleg met WEnR **mag** een nieuw beheertype worden gedefinieerd. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting.
Het is in beginsel **niet** mogelijk om nieuwe beheertypen te definieren, tenzij dit in nauw overleg met WEnR gebeurt. De draagkracht van het nieuwe type ten opzichte van alle soorten in MNP zal moeten worden bepaald door de verschillende soort-experts binnen WEnR. Hiervoor **moet** ruimte zijn in de projectbegroting.
![Voorbeeld neerschaling](docs/images/mnp_bouwstenen.jpg)
De beheertypenkaart bevat een numerieke waarde per pixel. Daarom **moet** er een legenda van de beheertypenkaart worden geleverd waarin de pixelwaardes worden gerelateerd aan de beheertypen. Tabel 1 laat zien hoe deze tabel eruit kan zien.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment