Commit 7f36f843 authored by roelo008's avatar roelo008
Browse files

added images to scenario doc

parent 6a29b16b
...@@ -21,6 +21,9 @@ Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten ...@@ -21,6 +21,9 @@ Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten
#### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten #### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten
De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie. De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen. De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen.
![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.png)
![MNP rekent alleen voor cellen met volledige informatie](docs/images/mnp_valid_cells.png)
#### Volg de tech-specs #### Volg de tech-specs
Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm). De kaarten **moeten** als volgt worden aangeleverd: Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm). De kaarten **moeten** als volgt worden aangeleverd:
* Bestandsformaat is ESRI [*.flt](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/conversion-toolbox/raster-to-float.htm) of ESRI [*.BIL](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/bil-format-example.htm). Let erop dat naast de *.bil en *.flt bestand ook een *.hdr bestand vereist is. * Bestandsformaat is ESRI [*.flt](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/conversion-toolbox/raster-to-float.htm) of ESRI [*.BIL](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/bil-format-example.htm). Let erop dat naast de *.bil en *.flt bestand ook een *.hdr bestand vereist is.
...@@ -35,6 +38,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage- ...@@ -35,6 +38,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
* onder: 300.000 * onder: 300.000
* rechts: 280.000 * rechts: 280.000
* boven: 625.000 * boven: 625.000
![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.emf)
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1]. Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
#### Zonder Metadata geen data #### Zonder Metadata geen data
......
...@@ -43,7 +43,7 @@ for x in ndff_stats: ...@@ -43,7 +43,7 @@ for x in ndff_stats:
for bt in bts: for bt in bts:
bt_stats[bt] += x[bt] bt_stats[bt] += x[bt]
# Plot bardiagram # Plot bardiagram with BT codes as x-axis labels and areas as % as barheights
labs = sorted([k for k,_ in bt_stats.items()]) labs = sorted([k for k,_ in bt_stats.items()])
vals = [np.around(np.multiply(np.divide(bt_stats[x], np.sum([v for _, v in bt_stats.items()])), 100), vals = [np.around(np.multiply(np.divide(bt_stats[x], np.sum([v for _, v in bt_stats.items()])), 100),
decimals=2) for x in labs] decimals=2) for x in labs]
......
...@@ -10,15 +10,6 @@ from datetime import datetime as dt ...@@ -10,15 +10,6 @@ from datetime import datetime as dt
from matplotlib import pyplot as plt from matplotlib import pyplot as plt
def ndff_shp_src(soortgroep):
try:
return shp_src[soortgroep]
except KeyError:
raise Exception('{} is not a valid soortgroep'.format(soortgroep))
def nbts(): def nbts():
''' '''
Bron: https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/blob/master/docs/details_nbt/details_nbt_20190730.md Bron: https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/blob/master/docs/details_nbt/details_nbt_20190730.md
...@@ -47,13 +38,6 @@ def read_ndff_shp(src): ...@@ -47,13 +38,6 @@ def read_ndff_shp(src):
return ndff return ndff
def hectare(x):
"""
Custom raster stats function to give output in hectares
"""
return np.multiply(np.ma.count(x), 0.0625)
def plt_bar(labels, values, species, ha): def plt_bar(labels, values, species, ha):
x = np.arange(len(labels)) x = np.arange(len(labels))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment