Commit a882f420 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Add LICENSE

parent 2a67f328
© 2020 Wageningen Environmental Research
Postbus 9101, 6700 HB Wageningen
Tel: +31317 481233 ; e-mail: hans.roelofsen at wur.nl
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (unit binnen de rechtspersoon Stichting Wageningen Research), Postbus 47, 6700 AA Wageningen, T 0317 48 54 71, info.wnm@wur.nl, www.wur.nl/wotnatuurenmilieu. WOT Natuur & Milieu is onderdeel vanWageningen University & Research.
Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze uitgave is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding.
Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor commerciële doeleinden en/of geldelijk gewin.
Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor die gedeelten van deze uitgave waarvanduidelijk is dat de auteursrechten liggen bij derden en/of zijn voorbehouden.
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit hetgebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment