Commit c50e2579 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update MNP scenario richtlijnen.md again again and again

parent 15ef8932
......@@ -54,6 +54,8 @@ Elke scenariokaart **moet** vergezeld gaan van metadata waarin wordt beschreven:
* technische details (gebruik hiervoor bijvoorbeeld [gdalinfo](https://gdal.org/programs/gdalinfo.html#gdalinfo))
* contactgegevens
Zie [hier](https://git.wur.nl/roelo008/mnp-utilities/-/blob/master/docs/demo_README.txt) voor een voorbeeld van een ReadMe bestand.
#### Respecteer abiotische wetmatigheden
Bij voorkeur geven de kaarten tezamen een realistisch en plausibel beeld van de standplaats. Dat betekent bijvoorbeeld dat een moerasachtige vegetatie in de beheertypenkaart weerspiegeld wordt met een lage waarde in de GVG kaart. MNP controleert niet of dit soort abiotische wetmatigheden worden gerespecteerd, maar zal als uitkomst hebben dat dit soort plekken geen geschikte leefgebieden zijn voor de soorten waar het waarschijnlijk om te doen was.
#### Gebruik de juiste bouwstenen voor de beheertypenkaart
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment