Commit ed100ead authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update MNP scenario richtlijnen.md

parent c478964f
...@@ -21,8 +21,8 @@ Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten ...@@ -21,8 +21,8 @@ Een scenario **moet** zijn weerslag hebben op ten minste een van de inputkaarten
#### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten #### Zorg voor ruimtelijke consistentie tussen de kaarten
De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie. De kaarten **moeten** in ruimtelijke zin exact overeen komen, zodat de pixel in rij X kolom Y altijd correspondeert met dezelfde locatie.
De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen. De kaarten hoeven niet landsdekkend te zijn; er mag NoData in staan. Echter, enkel pixels waarvan alle kaarten een geldige waarde geven worden geanalyseerd door MNP (zie [1] voor geldige waardes van de abiotische kaarten). In de praktijk betekent dit dat overal waar een beheertype ligt, de GVG, pH, NDep en temperatuur gegeven **moeten** zijn. Let dus op als er nieuwe natuur wordt ingetekend; daar **moet** ook abiotiek gegeven worden. Als de scenari-ontwikkelaars zelf slechts de beheertypekaart aanpassen, vraag dan het WEnR team naar de mogelijkheden die er zijn om de abiotiek-kaarten aan te passen.
![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.png) ![rasters komen exact overeen](docs/images/mnp_kaart_match.jpg)
![MNP rekent alleen voor cellen met volledige informatie](docs/images/mnp_valid_cells.png) ![MNP rekent alleen voor cellen met volledige informatie](docs/images/mnp_valid_cells.jpg)
#### Volg de tech-specs #### Volg de tech-specs
Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm). De kaarten **moeten** als volgt worden aangeleverd: Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm). De kaarten **moeten** als volgt worden aangeleverd:
...@@ -38,7 +38,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage- ...@@ -38,7 +38,7 @@ Alle kaarten zijn [rasterdata](https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-
* onder: 300.000 * onder: 300.000
* rechts: 280.000 * rechts: 280.000
* boven: 625.000 * boven: 625.000
![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.emf) ![Positionering van rasters binnen RD-New](docs/images/image_extent.jpg)
Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1]. Geef bestanden bij voorkeur een naam die de kaart duidelijk omschrijft: scenarionaam, kaarttype en maker. Voeg datum-tijdstip toe om opeenvolgende versies van een bestand te onderscheiden. Een voorbeeld bestandsnaam kan zijn: `<scenarionaam>_<kaarttype>_<producent>_<datum><tijd>.flt`: *scenarioA_BT_PBL_202004151201.flt*. Voor aanvullende details over de inputdata, raadpleeg Jochem (2016) [1].
#### Zonder Metadata geen data #### Zonder Metadata geen data
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment